ADMINISTRÁTOR UPOZORŇUJE:
WEB A FÓRUM CYKLOBANDY DNE 27.12.2018 ZANIKNOU!

 

sraz, tip na vylet

: : Sraz : : © Cyklobanda.com : :

Stráž nad Nežárkou

7. - 10. září 2005

Tento sraz připravili:

Táňa a Airline

Zzzápisky komára Kazzzimíra aneb jak jsme prohráli válku

(Dais) Končilo léto, blížžžil se podzzzim a naše parta si užžžívala klidných dnů bezzz lidí. Tábor Nový řadov u Strážžže nad Nežžžárkou byl přes celé léto rušný, lítalo tu plno dětí a byl tu hluk. Na zzzačátek zzzáří jsme se těšili jak na bahnitou loužžži v létě a chtěli si užžžívat zzzasloužžženého odpočinku. K našemu zzzděšení se zzzde od 7.9.2006 zzzačali sjížžždět další lidé. Vzzzývali jsme velkého Bzzzů, manitoua všech komárů, aby nás ušetřil a dal nám klid, ale marně. Bylo jich čím dál víc, na hlavách měli barevné hrnce a hlaholili "ahoooj" na kažžždého nově příchozzzího, který se držžžel kola nebo koloběžžžky.

Nakonec se jich sjelo kolem padesáti, cožžž naše hordy velmi rozzzrušilo. Polekaně, vyrušeni zzz odpočinku, jsme lítali celí zzzmatení kolem a pozzzorovali ten mumraj. Já, jakožžžto nejzzzdatnější komár nejen svalově, ale i mentálně, jsem ihned zzzalarmoval pár kámošů, abychom vyzzzvěděli, do kdy nás tady chtějí rušit. Seděli jsme rozzzptýlení na recepci, někdo na stěně, někdo na zzzácloně, já se schoval zzza láhve v baru. Co jsem slyšel, se mi nelíbilo: prý je to kolařský srazzz nějakých člověčích nadšenců, co se sem sjeli zzz celé republiky a dokonce někteří i zzze zzzahraničí, aby se na kolech jeli podívat, jestli se "okolo Třeboně pasou ty koně". A budou tu blbnout ažžž do neděle.

Víc jsem slyšet nepotřeboval. Letěl jsem rychle ven a svolal válečnou poradu. My si přece klid rušit nenecháme! Jednobzzzučně jsme se usnesli, žžže všechny ty cvoky na kolech odsud odežžženem a zzzačali jsme s tím hned. Po hejnech, která jsme narychlo seskupili, se naši bzzzuci vrhali po těch lidech. Napadali jsme jim holá lýtka, bzzzučeli jim do uší nenávistné tóny a snažžžili se jim vstříknout sosáky trochu jedu do kažžždého volného místečka kůžžže, které si nehlídali s pocitem, žžže je co nejdřív otrávíme. Mám ale pocit, žžže to ty lidi špatně pochopili, protožžže vesele máchali rukama, halasně volali "Ještě jeden! Ještě jeden! A zzzase... no to snad není pravda!!!" Asi si mysleli, žžže je to kdovíjaká sranda, ale zzzkuste štípnout někoho do ramene, kdyžžž ho do něj ustavičně někdo bujaře plácá. Naše hordy se fakt snažžžily, někteří byli tak oddáni věci, žžže se dokonce pokoušeli probodnout jim i duše od kol, ale poté, co si jich pár polámalo sosáky, toho marného snažžžení zzzanechali a doufali, žžže si ty pláště někde na hrázzzích prorazzzí sami.

Poté, co se ti kolaři celý večer kolektivně veselili, a to prosím venku, přímo nám před našima složžženýma očima, jsem si uvědomil, žžže dnešní akce se nám příliš nevydařila. Pár hrdinů při tom přišlo o žžživot, kdyžžž se připletli do rány nějaké letící dlani, obzzzvláště jsem litoval těch, kteří se nakonec přisáli a povedlo se jim odsát trochu kapek krve, ale byli tou činností tak zzzaujatí, žžže zzzemřeli přímo takříkajíc "při výkonu služžžby" na lýtkách či předloktích těch nenechavců. Poté, co se velká část lidí vyzzzbrojila repelenty a zzzahájila proti nám chemický útok, jsme prováděli výpady užžž jen jaksi symbolicky a pokud možžžno zzz dálky. Někde jsem kdysi v nějaké příručce četl, žžže chemické zzzbraně jsou zzzakázzzané, snad Žžženevskou konvencí. No, Žžženeva je daleko, ale jako právoplatný komár zzz Evropské Unie snad mám právo být hájen. No, ještě si to zzzjistím.

Večer pokročil a lidská část obyvatel tábora se konečně odebrala spát. Možžžná by bylo přesnější říct, žžže odešli do postelí, protožžže ti, co spali v chatách hned u vchodu, nezzzamhouřili oka pro padající žžžaludy, které jim dopadaly na střechu jako dělové granáty. No a někteří, co bydleli v budově, zzzas nemohli spát, protožžže tam někdo strašně chrápal. Připomínalo to divokého medvěda... snad možžžná proto tolik padaly ty žžžaludy. O "klidný" spánek ostatních se pak postaraly naše noční hlídky, které se infiltrovaly škvírami do místností a zzzpestřovaly jim spánek neustálým bzzzučením a štípáním. Normu počtu odbzzzučených hodin a počtu vpichů na osobu a noc myslím splnili bezzzezzzbytku.

Protožžže se nám večerní akce příliš nevyvedla, rozhodl jsem, žžže kolařům nenecháme chvíli oddych a budeme je stíhat na kažžždém kroku. S heslem "kousej, bodej, saj, tohle je náš ráj" jsem zzzahájil akci Bzzzet a vyrazzzil pro posily. K ránu jsem měl oblítané a zzzmobilizzzované veškeré komáří jednotky z celého Třeboňska. Všichni měli sosáky nabroušené, křídelní svaly namasírované a nádhernou zzzlou chuť bodat a štípat vše žžživé. Já sám jsem se určil do role zzzvěda, abych věděl, kudy se budou ty jejich hordy pohybovat a mohl včas upozzzornit naše předbzzzučné hlídky.

V sedm ráno to všechno zzzačalo vylézzzat a srocovat se, vařit kafe a nořit se do map. Mí soukmenovci byli po probdělé noci utahaní, tak jsem se rozzzhodl je nechat prospat, aby byli v kondici na večer, a situaci jsem omrknul sám. Jen pár mladých nerozzzvážžžlivců ještě příliš rozzzdováděných z předchozzzího dne nesměle pobzzzukovalo kolem, ale nikdo si jich nevšímal.

K mému úděsu se tlupa rozzzdělila na dvě skupiny: Makači a Kochači - cha cha cha. Nevím, co tím chtěli nazzznačit, kažžždopádně to nebylo v plánu - žžže by odkoukali naši strategii lidově zzzvanou hemžžži se a dělej zzzmatek? Ale s těmi názzzvy! Chachááá, ani nezzzní válečnicky! To naše klany mají jinak zzzvučná jména! Tak třeba Banda Lačného Kazzzmana - tu vede velký Kazzzma, který od malička dokázzzal vysát nejvíc krve, nebo takový Svižžžní krváci - ty vede Zzzikmund, který držžží Kousesův rekord v počtu kousnutí do člováka zzza minutu. Zzzmínit musím i strejdu "doktora" Zzzáviše. Říkáme mu doktor, protožžže jeho rodiče se sezzznámili u nemocnice. Jeho tatínek kroužžžil zzzasněně okolo krevní banky a jak tak hladově koukal do okna, vrazzzil do jeho maminky, která letěla přímo od transfůzzzní stanice. Oba byli zzznalí, jak to v nemocnici chodí, proto strejda dostal vyšší vzzzdělání, pokud jde o krev a nemoce, které v ní jsou. Od mala musel sedávat na okně fakulty a poslouchat přednášky mediků. Teď má v týmu jen ty silné komáry, kteří duševně vydržžží to jeho věčné poučování. Právě strejdu "doktora" jsem narychlo pověřil, aby se svou bandou sledoval členy zzz tlupy Makačů. Co jsem vyzzzvěděl zzz jejich ranní porady, čeká je celodenní vyjížžžďka tak 80 km dlouhá a to chce silné jedince. Já s Kazzzmanovou bandou zzzůstal u Kochačů. Ti podle všeho měli jet pomaleji, takžžže Lační budou moci kousat a kousat. Jejich trasa měla být jen asi 60 km, cožžž je na námi plánované útoky tak akorát.

V devět hodin se to všechno rozzzjelo a naše skupiny letěly s nimi. Zzzase nás ale nemile překvapili hned zzze zzzačátku, kdy se opět slili repelentem, takžžže jsme přes ten smrtelný pach nemohli kousat. Bzzzuci, to byla síla! Svých práv se prostě jeden nedobzzzučí. Ale pronásledování jsme nevzzzdali. Ta jejich partie čítající šest nadšenců vyrazzzila okolo třeboňských rybníků. Bzzzuci to vám byla sranda! Bezzz mapy se vůbec neorientovali v terénu, korunu tomu dal ten jejich vůdce, kdyžžž jedouc po žžžluté zzznačce najednou zzzjistil, žžže je to modrá. Ustál to se stoickým klidem a se slovy: "Co tady dělá ta modrá? Tady v mapě žžžádná modrá není. Maj to blbě zzznačený, kašlem na to, jedem dál". No, měl ten jejich vůdce recht, ony všechny cesty vedly okolo rybníků, takžžže o nic nešlo, kromě toho, žžže bonus na bloudění byl vyčerpán. Jackpot ale nepadl a do budoucna v něm mají pořád ještě deset kiláků.

Jak jsem vyrozzzuměl, prvním hlavním cílem byl bufáč na hrázzzi Rožžžmberka, kde měli bezzzva svařák. Počasí nebylo nic moc, tak na něj chtěli zzzajet. Jeli celkem svižžžně a dali se těžžžko stíhat, ale veliký Bzzzů měl ten den nad námi ochranné křídlo, kdyžžž jeden zzz člověků remcal něco o tom, žžže by nechtěl ... pšššššš ... píchnout. To pšššššš bylo píchnutí duše u druhého člověka. Večer, až se naše party spojí, budu muset rozzzdat medaile. Myslím si totižžž, žžže to bylo důsledkem neutuchajících nájezzzdů Divokých Mozzzkodutů na pneumatiky kol a jejich urputná snaha je naďobnout.

Naši Lační té nucené zzzastávky využžžili aby zzzjistili, jestli smrad repelentu pominul. Někteří odvážžžní (nebo zzzblblí tím smradem, těžžžko se to rozzzlišovalo) se odvážžžně snažžžili kousat rovnou. Kochači po opravných akcích zzzasedli ke svařáku a plánovali další cestu. Měla vést do Třeboně na náměstí, kde plánovali prohlídku města, event. pivovaru a nějaké špajzzzky, které říkali hrobka Schvarzzzenberka a pak se chystali na rozzzvodí. To byla naše chvíle. Mužžžstvo si potřebovalo odpočinout a načerpat síly, tak jsem rozzzhodl, žžže si nadletíme a počkáme je ažžž tam. Města - to stejně není nic pro komáry zzz lesa. Tam řádí zzzhýčkané městské klany, těmi pohrdáme. U soutoku jsme zzzalarmovali další soukmenovce, kteří se nemohli dočkat chystané žžžranice.

Dlouho jsme nečekali, šest kolařů se přibližžžovalo k rozzzvodí a užžž zzz dálky lákali vůní kvasnicového piva, které si evidentně dali v Třeboňském pivovaru. I bezzz pokynu se na ně Lesní žžžrouti vrhli a jim nepomohlo ani to, žžže máchali rukama jak větrné mlýny. Po krátké pauzzze se vydali podél Nové Řeky k památníku Emy Destinnové. Zzzajásal jsem, páč tam už číhali další roje připravené prověřit chuť krve užžž té první tlupy, která tam taky měla namířeno. Víc lidí = víc potravy pro všechny.

Po zzzdejších nájezzzdech, kdy všichni kolaři nakonec zzzasedli do místní hospůdky, jsem zzzavelel návrat našich hord zzzpět do tábora, aby se bzzzuci mohli připravit na večerní zzzáškodnické akce. Večer proběhly pro naše rodiny pravé komáří hody. Všichni člověci seděli venku, hlaholili, družžžili se a užžž ani nevnímali, jak je naši stateční ožžžírají.

Druhý den, po noci, která se nelišila od té první, se vybatolili ven pozzzději nežžž den předchozzzí, ale zzzase připravení někam jet. Má tlupa Kochačů měla v plánu namést se na Meteli, rozzzveselit ve Veselí, nudit na nuda plážžži a s Láskou, Nadějí, Vírou a Dobrou vůlí se pak zzzjemčit na Jemčině. Dělali zzz toho vědu, přitom se jen jeli podívat na jezzz Metel, na soutok Lužžžnice a Nežžžárky do Veselí nad Lužžžnicí, na poušť u místních pískoven a pak kolem rybníků s těmi hladovými jmény k zzzámečku v Jemčině. S potěšením jsem uvítal, žžže jich jede víc nežžž minule a žžže je ta cesta kratší než včera.

Dnes jsme je nepronásledovali, energii jsme si šetřili na večer. Měl to být jejich poslední a my jim ho chtěli patřičně zzznepříjemnit. K večeru jsme je bodali jak zzza národní mužžžstvo, ale jak se hodně setmělo, všichni velcí a stateční bzzzuci zzzalezzzli spát. Ty natrénované projevy u táboráku je stejně moc nebraly, páč jediná podstatná informace byla datum odjezzzdu. Ráno jsme se rozzzhodli trochu je pokousat na rozzzloučenou a užžž jsme vážžžně byli rádi, žžže kolem poledne odjížžždějí.

Ó veliký Bzzzů, horší porážžžku jsem snad ještě nezzzažžžil! Ačkoliv naši bzzzuci dělali, co mohli, kolařům ten srazzz prostě neotrávili. Užžžili si ho náramně, nechtělo se jim k našemu velkému zzzděšení vůbec odjížžždět a dokonce si naplánovali několik akcí, na kterých se zzzase sejdou. Odjížžžděli v ještě lepší náladě, než v jaké přijeli a odvážžželi si s sebou jen samé skvělé zzzážžžitky. No brrrrr... Kdyžžž to celé shrnu, úplně zzzbytečně jsem nalítal v pátek 77km a v sobotu 72km, cožžž považžžuju i přes tu prohru zzza úctyhodný výkon. Teď jen doufám, žžže užžž všichni definitivně odjedou a my tady budeme mít zzzase klid.

Večer budou mít všichni bzzzuci volno a velký Bzzzů bude oslavován tři noci.

Dobzzzučel jsem, howghbzzz

 

 


VŠECHNA AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA SPOLEČENSTVÍ CYKLOBANDA (podrobnosti zde)

Redakční tým webu a fóra CB najdete na Redakční stránce. Administrátora můžete kontaktovat na adrese ondrej.skara@gmail.com.

srazy setkani tipy na vylety

KRONIKA SRAZŮ

Kopřivnice, 5/10

Hory-doly 2011, 8/11

Časté dotazy - FAQ

cyklobanda cykloturistika tipy na vylety servis udrzba opravy

HLAVNÍ STRÁNKA

Kdo jsme

Výlety a společné akce

Cesta kolem světa

Velká bojovka CB

FOTOHRÁTKY

Moje galerie

Servis a údržba kol

Servisní školička

Od Vás pro Vás

DISKUSNÍ FÓRUM

Odkazy

redakce webmaster admin kontakty

Webmaster, kontakty

Autorská práva

Ikonky a bannery CB

Pošlete známým tip!